De gevolgen van een vlamboog

Een vlamboog ontstaat door het plotseling vrijkomen van energie waarbij enorme hitte, licht, geluid, drukgolven en giftige stoffen worden geproduceerd. Deze vlamboog kan resulteren in (ernstig) persoonlijk letsel, maar ook in forse schade aan de installatie en productiestilstand.

Persoonlijk letsel

De gevolgen van een vlamboog zijn doorgaans niet te overzien en kunnen met veel leed gepaard gaan. Brandwonden, blindheid en gehoorschade zijn de meest voorkomende verwondingen. Er is echter ook kans op ‘onzichtbaar’ letsel door het inademen van koperdamp en interne bloedingen ten gevolge van de drukgolf van de explosie.

Materiële gevolgen van een vlamboog

De explosie van een vlamboog kan de direct omliggende installatie beschadigen. Kortsluiting leidt echter ook tot hoge stromen in de gehele installatie. Dit kan weer tot schade op andere plekken leiden.

Juridische gevolgen van een vlamboog

Vlambogen staan omschreven in de norm NEN3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning. De NEN3140 is een standaard die door de Nederlandse arbeidsinspectie (Inspectie SZW), verzekeringsmaatschappijen en in de rechtspraak als bindend wordt beschouwd. De NEN3140 stelt dat risico’s zoveel mogelijk in kaart dienen gebracht te worden (Hoofdstuk 4).
Bij sprake van letselschade of zelfs overlijden is er spraken van een veiligheidsmisdrijf in plaats van een arbeidsongeval. Dit betekent dat men strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Wat is het verschil tussen elektrocutie en een vlamboog?

Bij elektrocutie loopt de stroom via het lichaam. Bij een vlamboog is dit niet het geval. De stroom loopt via een kortsluiting tussen de geleiders. Een vlamboog bevat vele malen meer energie en lijkt meer op een explosie. Er is dan ook vaak ernstige materiele schade aan de installatie bij een vlamboog.

Bij alle werkzaamheden aan een elektrische installatie bestaat er kans op kortsluitingen en daarmee dus ook op vlambogen. De risico’s en gevolgen van vlambogen behoren tot de grootste uitdagingen voor het veilig en operationeel houden van elektrische installaties. Het beheer van de installatie vereist meer en meer specialistische kennis. 

Vlambogen kunnen leiden tot directe financiële schade - de kosten van vervangende onderdelen - maar ook tot indirecte schade als gevolg van verminderde productiecapaciteit. Een vlamboog kan echter ook resulteren in (ernstig) persoonlijk letsel, of zelfs overlijden.

Door middel van simulatie en calculatie kan HyTEPS u ondersteunen bij het beschermen van uw medewerkers en het reduceren van onnodige risico's en ongewenste stilstand met bijbehorende kosten. 

Bekijk onze vlamboog cases!

Be aware. Choose safety.

HyTEPS is expert in het voorkomen van vlambogen

Scroll naar top